EN

 1. כללי

1.1   החברה אס אמ סי SMC אוטומיישן ישראל בע"מ ("החברה") (ח.פ 516118833) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מפעילה בכתובת https://www.smc-il.com (להלן: "האתר") ומכבדת את פרטיותם של כל לקוחות החברה, לרבות המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרת האתר (להלן "המשתמשים" או "המשתמש").

1.2   מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ולסקור, בין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באתר, או שהיא אוספת בעת השימוש באתר וכן את האופן בו המשתמשים יכולים לבצע שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או באמצעות פעולות הניתנות לביצוע באתר.

1.3   השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת, ומעידה על הסכמת המשתמש לשינויים בה (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים"). החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות המסמכים המחייבים, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמכים המחייבים הרלוונטיים, אשר ימצאו במתכונתם המעודכנת באתר, לכן מומלץ לעיין בנוסח המחייב של המסמכים המחייבים, מעת לעת.

1.4   מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1.5   להגדרות ולמונחים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תינתן המשמעות כמפורט במסמכים המחייבים, אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

2. רישום לאתר ומסירת פרטים אישיים

2.1   החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במועד רכישת המוצרים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, כדוגמת שם, כתובת, פרטי אמצעי תשלום, מיקום, דרכי ההתקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש באתר ו/או מידע אחר המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש או הלקוח כאמור (לרבות פרטיו האישיים) לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.

2.2   למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש אינו מחויב על פי דין למסור פרטים אישיים אלו, ומסירתם נעשית בהסכמה מלאה וברצון חופשי של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי ללא מסירת כל או חלק מפרטים אישיים אלו ייתכן והמשתמש יהיה מנוע מלבצע פעולות או לקבל שירותים מסוימים דרך האתר.

2.3   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי החברה רשאית לשמור את הנתונים האישיים שמסר המשתמש במאגרי המידע הרשומים של החברה, ולעשות שימוש בנתונים אישיים אלו לצורך שליחה למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור או הגשת בקשה בכתב לצורך הסרת פרטיו האישיים ממאגרי המידע של החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו.

2.4   המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כאשר הוא מספק לחברה מידע אישי, יש לו את מלוא הזכות החוקית לספק את המידע כאמור, וכי מידע זה הינו שלם, מדויק ואינו מטעה.

3. איסוף ושימוש במידע

3.1   בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אודות התנהגות המשתמש באתר, וכן לעשות שימוש במידע שנמסר, נוצר או הועלה לאתר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, לרבות מידע של המשתמש הקשור לפרסומות שנקראו, עמודים שנצפו, שירותים בהם התעניין, מיקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address), שבאמצעותם ניגש המשתמש לאתר. בנוסף, רשאית החברה לאסוף מידע אשר הצטבר אודות המשתמש, ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר.

3.2   בנוסף, רשאית החברה לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או במועד רכישת המוצרים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), לרבות לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף רשאית החברה, לעשות שימוש במידע למטרות מסחריות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש או הלקוח כאמור (לרבות פרטיו האישיים) לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים, ובלבד שמידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

3.3   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש ו/או במידע שנאסף באתר, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, משלוח מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים ולצורכי תחזוקה של האתר.

3.4   מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע שנמסר על ידי המשתמש, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצרכי אבטחת מידע, לשיפור חווית הגלישה של המשתמש, תוך התאמת האתר להעדפותיו האישיות, הקלת הגלישה באתר, לצורך אפיון המוצרים המתאימים למשתמש, התאמת הפרסומות הרלבנטיות למשתמש, אף בעת גלישה באתרים אחרים, והכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות. הסרת קבצי ה- Cookies תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצי ה- Cookies כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

3.5   עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או מחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח שלך במכשיר הקצה של המשתמש. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך זמן השהייה בכל אתר, דרכי ההגעה אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.6   האתר עשוי אף להיעזר ב- Cookies שמקורן בצדדים שלישיים, בהםGoogle Analytics, ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

3.7   דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

4. מסירת מידע לצד שלישי

4.1   החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

4.1.2  החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי והמידע של המשתמש שנאסף בעקבות השימוש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.1.3  בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי המסמכים המחייבים ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי המסמכים המחייבים ו/או ולרבות הוראות כל דין;

4.1.4  במקרה בו העברת פרטי המשתמש נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמו ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמו, לרבות לספקי מוצרים, חברות משלוחים, וכיוצא באלה.

4.1.5  בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

4.1.6  בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

4.1.7  בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם ו/או כדי להגן על אינטרס חיוני של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים אחרי;

4.1.8  במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

4.2   אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5. אבטחת מידע

החברה מפעילה אמצעי מיגון מנהליים, ארגוניים וטכניים ואמצעי אבטחה סבירים על מנת להגן על מידע אישי מפני גישה בלתי מורשית, גילוי, השמדה או שינוי, אובדן שלא בכוונה, שימוש לרעה או נזק. כמו כן, החברה בוחנת ומנטרת בקביעות את אמצעי מיגון ואבטחה אלו, ומעדכנת אותם כאשר היא רואה לנכון לעשות כן. עם זאת, תשומת לבך כי אין אמצעים שיכולים להבטיח הגנה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית.

 6. זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

6.1   על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש זכאי לעיין במידע אודותיו אשר מוחזק במאגרי המידע של החברה. בנוסף, במקרה שבו מצא המשתמש שהמידע לגביו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינו רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או לבקש מהחברה למוחקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות למשרד הראשי של החברה כמפורט באתר. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע החברה למשתמש על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והמשתמש רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

6.2   בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. יש לשים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע מהמשתמש להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. אם בתוך 30 יום לא התקבלה הודעה מאת החברה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה זכאי המשתמש לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

6.3   בכל תכתובת עם החברה יש לכלול את פרטי המשתמש המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה.

 7. שינויים במדיניות הפרטיות

        החברה רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, והמשתמש מקבל על עצמו ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם החברה תערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. הנך מתבקש לחזור ולעיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.

General Terms

 1. Prior to using SMC products, please read and understand the warranty terms and disclaimers noted in the specified catalogue for the particular products.
 2. If the inspection revealed that the fault was caused by improper use of the product under the customer's responsibility, the customer will be charged for the cost of the repair and shipping according to the price quote he will receive at the end of the treatment.
 3. If the inspection revealed that the product working well, the customer will be charged for the handling and shipping costs according to the quote he will receive at the end of the treatment.
 4. If the inspection revealed that the fault is not the customer's responsibility but rather the result of a malfunctioning product. Treatment, repair/replacement will be performed free of charge.
 5. In cases where SMC Israel is unable to inspect/repair equipment, the items will be sent for inspection/repair to the manufacture around the world. If a manufacturer determines that this is a fault, the customer is responsible. Shipping fees (round trip) and inspection and repair costs determined by the manufacturer will be charged.
 6. The warranty period of the product is 1 year in service or 1.5 years after the product is delivered, whichever is fi rst. 2) Also, the product may have specifi ed durability, running distance or replacement parts. Please consult your nearest sales engineer.

תנאים כללים

 1. לפני שימוש במוצרי אס.אם.סי, אנא קרא בעיון את תנאי האחריות וכתבי הוויתור המצוינים ברשימה מפורטת בקטלוג של מוצר מסויים.
 2. במידה ובבדיקה התגלה כי התקלה נגרמה עקב שימוש לא נכון במוצר באחריות הלקוח, הלקוח יחוייב בעלות התיקון והמשלוחים בהתאם להצעת מחיר שיקבל בגמר הטיפול.
 3. במידה ובבדיקה התגלה כי המוצר תקין, הלקוח יחוייב בעלות טיפול והמשלוחים בהתאם להצעת מחיר שיקבל בגמר הטיפול.
 4. במידה ובבדיקה התגלה כי התקלה אינה באחריות הלקוח אלא כתוצאה ממוצר לא תקין. טיפול, תיקון/החלפה יבוצעו ללא חיוב
 5. במקרים בהם לאס.אם.סי ישראל אין אפשרות לבדוק/לתקן ציוד, הפריטים ישלחו לבדיקת/תיקון במרכזים הייעודים בעולם. במידה ויצרן יקבע כי מדובר בתקלה באחריות לקוח. יחוייב בדמי משלוח (הלוך וחזור) ועלויות בדיקה ותיקון שייקבעו ע"י היצרן.
 6. תקופת האחריות של המוצר היא 1 שנים של שימוש או 1.5 שנים לאחר אספקת המוצר, המוקדם מביניהם. כמו כן, ייתכן ולמוצר מוגדר אורך חיים או זמן/מרחק הרצה ולכך חלקי חילוף תואמים.
  נא התייעץ עם מהנדס המכירות המשוייך לחברתך בנושא.

יש לכם שאלה? רוצים לקבל מידע נוסף?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי

אנו משתמשים בעוגיות Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה באתר, להתאים את התוכן והמודעות. ולניתוח תנועת הגולשים. בנוסף, אנו חולקים מידע עם מפרסמים ושותפים על אופן השימוש באתר האינטרנט. למידע נוסף אתם מוזמנים לעיין מדיניות פרטיות

דילוג לתוכן